Povinně zveřejňované informace 

 

 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

1.

Úplný oficiální název povinného subjektu.

Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace

2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

  • Předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů
  • Zajištění školního stravování pro děti y mateřské školy (výdejna obědů)

Zřizovatel: Obec Letkov

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

zřizovací listina

3.

Popis organizační struktury povinného subjektu.

Organizační struktura

4.

Kontaktní spojení

Kontakty  

5.

Platby

Školné, stravné

Platby

6.

Identifikační číslo školy (IČ)

06150144

7.

Daňové identifikační číslo (DIČ)

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8.

Dokumenty

 

Údaje o rozpočtu

ŠVP  - k dispozici v MŠ

Zřizovací listina  

9.

Žádosti o informace

Místo a způsoby podání 

10.

Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Kontakty 

11.

Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání

(viz rozhodnutí o nepřijetí)

  • poštou
  • osobně

do 15 dnů ode dne doručení.

12.

Formuláře

Lze - vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ nebo

         stáhnout zde:

Žádost o přijetí do MŠ

Přihláška ke stravování

Evidenční list dítěte 

Žádost o poskytnutí informace

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu 

13.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Zápis do MŠ ( květen i v průběhu šk. roku) – Žádost o přijetí dítěte

Zmocnění k vyzvedávání dítěte 

Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy

14.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon 

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování   

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací  

 

Dosud nebylo řešeno

16.

Licenční smlouvy, Výhradní licence

Nejsou uzavřeny

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2019